Obchodní podmínky Jazykové školy Rezonance s.r.o.
(účinné od 1.8. 2020)


1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Vámi jako klientem jazykové školy (dále jen „Zákazník“) a společností Jazyková škola Rezonance s.r.o., se sídlem V třešňovce 227/12, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČ: 08385777, DIČ: CZ08385777, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 318135, webové stránky: https://jsrezonance.cz (dále jen „Jazyková škola“; Jazyková škola a Zákazník dále rovněž společně jako „Smluvní strany“) a upravují vzájemné práva a povinnosti při poskytování a zajišťování služeb ze strany Jazykové školy, a to zejména jazykové výuky, překladů a tlumočení či dalších služeb (dále také jen „Služby“). OP jsou nedílnou součásti každé smlouvy, kterou uzavíráte s Jazykovou školou.

1.2 Zákazník bere na vědomí, že Jazyková škola poskytuje Služby (zejména jazykovou výuku) i prostřednictvím třetích osob, a to smluvně zajištěných lektorů či jiných spolupracovníků.

1.3 V případě, že nebude možné Služby poskytnout v ujednaném termínu nebo rozsahu z důvodů na straně Jazykové školy (např. onemocnění lektora) či z jiných objektivních důvodů (např. force majeure), zavazuje se Jazyková škola Zákazníka o této skutečnosti informovat předem. Současně se zavazuje zajistit Zákazníkovi výuku v nejbližším možném náhradním termínu.

1.4 Zákazník bere na vědomí, že v případě objektivních důvodů (zejména jde-li o mimořádné překážky vzniklé nezávisle na vůli Jazykové školy, které brání konání výuky prezenční formou, např. v případě karantény/nouzového stavu, rekonstrukce či oprav ZŠ, výjimečných prázdnin a dalších okolností), může výuka po dobu trvání těchto důvodů probíhat distanční formou s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku, a to zasláním a výměnou studijních materiálů emailem, využitím Skype Zoom nebo jiných nástrojů umožňujících výuku na dálku. V takovém případě obdrží Zákazník od Jazykové školy informace a veškeré přístupové údaje předem v dostatečném časovém předstihu.

2. Vznik, změna a ukončení závazku

2.1 Vznik závazku

2.1.2 K uzavření smlouvy mezi Jazykovou školou a Zákazníkem dochází poté, co Klient vyplní objednávkový formulář (přihlášku) s požadovanými údaji buď osobně během fyzického zápisu nebo on-line potvrzením objednávky kurzu nebo poštou na adresu sídla Jazykové školy a Jazyková škola mu bez zbytečného odkladu potvrdí objednávku v plném rozsahu.

2.1.3 Jazyková škola si vyhrazuje právo požadovat po Zákazníkovi i další, doplňující údaje nad rámec údajů uvedených v přihlášce, popřípadě upřesnění již poskytnutých údajů, bude-li to nezbytné k poskytnutí Služeb.

2.1.4 Jazyková škola si vyhrazuje právo přihlášku Zákazníka odmítnout v případě překročení kapacitní schopnosti Jazykové školy poskytnout Služby v poptávaném rozsahu či termínu.

2.1.5 Přijetí nabídky Jazykové školy s dodatky, výhrady, omezeními nebo jinými změnami učiněnými Zákazníkem je považováno za její odmítnutí a považuje se za novou nabídku učiněnou ze strany Zákazníka. Je nutné, aby tyto odchylky, dodatky či změny byly potvrzeny a odsouhlaseny Jazykovou školou.

2.1.6 K uzavření smlouvy dojde až v okamžiku, kdy je objednávka (přihláška) Zákazníka potvrzena v plném rozsahu a bez výhrad Jazykovou školou a kdy se smluvní strany dohodnou na celém obsahu zamýšlené smlouvy.

2.2 Změna závazku

2.2.2 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po vzájemné dohodě mezi Jazykovou školou a Zákazníkem, přičemž se obdobně použijí pravidla pro vznik závazku (bod 2.1 OP).

2.3 Ukončení závazku

2.3.1 Smlouva může být ukončena:

a) uplynutím sjednané doby;

b) písemnou dohodou mezi Jazykovou školou a Zákazníkem;

c) písemně učiněným odstoupením od smlouvy v případech uvedených v bodech 2.3.2 až 2.3.4 OP, zaslaným poštou na adresu sídla Jazykové školy nebo emailem zaslaným na Simona.Hanna@seznam.cz

d) dalšími způsoby stanovenými smlouvou, těmito OP nebo zákonem.

2.3.2 Je-li Zákazník spotřebitelem a byla-li smlouva s Jazykovou školou uzavřena distančním způsobem, je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (tj. ode dne potvrzení objednávky (přihlášky) Zákazníka Jazykovou školou v plném rozsahu). Pokud však Zákazník od smlouvy ohledně poskytování Služeb odstoupí a Jazyková škola již začala s plněním podle této smlouvy (včetně případů, kdy již došlo ze strany Jazykové školy v návaznosti na uzavření smlouvy k nákupu učebních materiálů nebo k přípravě jiných výukových podkladů), bude Zákazníkovi uhrazena pouze poměrná část sjednané ceny za Služby se zohledněním plnění poskytnutého do okamžiku odstoupení od smlouvy (tj. do dne, kdy odstoupení Zákazníka od smlouvy došlo Jazykové škole).

2.3.3 Zákazník může od smlouvy písemně odstoupit s účinky do budoucna rovněž v případě podstatného porušení smluvních povinností Jazykovou školou, přičemž za podstatné porušení smluvních povinností ze strany Jazykové školy se považuje:

a) ukončení smlouvy Jazykovou školou bez legitimního důvodu,

b) nezajištění Služeb v ujednaném termínu bez legitimního důvodu.

2.3.4 Jazyková škola může od smlouvy písemně odstoupit s účinky do budoucna v případě podstatného porušení smluvních povinností Zákazníkem, přičemž za podstatné porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka se považuje zejména:

a) prodlení Zákazníka s úhradou ceny za Služby trvající déle než 5 pracovních dnů,

b) neposkytnutí součinnosti ze strany Zákazníka nezbytné k tomu, aby mohla Jazyková škola zahájit poskytování ujednaných Služeb, a/nebo sdělení nepravdivých údajů ze strany Zákazníka,

c) z důvodu vydání rozhodnutí o úpadku Zákazníka nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, jde-li o Zákazníka, který je podnikatelem.

d) z důvodu opakovaného (alespoň 2x) narušování výuky ze strany Zákazníka (účastníka kurzu) a opakovaného nevhodného chování během výuky.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Cena za Služby je určena aktuální cenovou nabídkou Jazykové školy, která je zveřejněná na stránkách Jazykové školy.

3.2 Jazyková škola si vyhrazuje právo jednou ročně na začátku kalendářního roku nebo na začátku školního roku změnit cenu za Služby, a to zejména z důvodu změn nákupních cen materiálů, pomůcek a vybavení pro poskytování Služeb, změn v nákladech Jazykové školy, včetně změn v nákladech na odměnu lektorů, kteří se podílejí se na poskytování Služeb či jiných podstatných změn na makroekonomické či mikroekonomické úrovni. Zákazník, který je spotřebitelem, je v případě zvýšení cen za Služby oprávněn od smlouvy s účinky do budoucna odstoupit.

3.3 Úhrada ceny za Služby bude provedena Zákazníkem na základě daňového dokladu vystaveného Jazykovou školou, a to bezhotovostně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, na účet Jazykové školy uvedený na faktuře s uvedením příslušného variabilního symbolu. Všechny platby se provádějí v měně CZK. Zákazník souhlasí s vystavením a použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

3.4 Lhůta splatnosti faktury činí 15 dnů od data vystavení faktury, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.

3.5 V případě ukončení závazku v rozmezí 10 až 6 dnů před zahájením poskytování Služeb (před zahájením výuky) je Jazyková škola oprávněna po Zákazníkovi požadovat úhradu storno poplatku ve výši 25 % z ujednané ceny za Služby. V případě ukončení závazku 5 a méně dnů před zahájením poskytování Služeb (před zahájením výuky) je Jazyková škola oprávněna po Zákazníkovi požadovat úhradu storno poplatku ve výši 50 % z ujednané ceny za Služby. Ukončí-li Zákazník závazek v průběhu poskytování Služby (po zahájení výuky), s výjimkou ukončení závazku z důvodů uvedených v bodu 2.3.3 OP, je Jazyková škola oprávněna po Zákazníkovi požadovat úhradu storno poplatku ve výši 100 % z ujednané ceny za Služby a ujednaná cena za Služby se proto nevrací.

3.6 V případě prodlení s úhradou ceny za Služby je Jazyková škola oprávněna nabídnout poskytování Služby jiným zájemcům, zejména těm, kteří byli z kapacitních důvodů odmítnuti.

4. Reklamace

4.1 Zákazník je oprávněn reklamovat poskytnuté Služby, pokud nebyly poskytnuty v souladu se smlouvou a OP. Reklamace, včetně uvedení důvodu reklamace a popis vady, musí být u Jazykové školy uplatněna bez zbytečného odkladu poté, co měl Zákazník možnost vadu zjistit, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí Služeb, a to písemně dopisem adresovaným na adresu sídla Jazykové školy nebo emailem na Simona.Hanna@seznam.cz Zákazník v reklamaci uvede i své identifikační údaje a identifikaci poskytnuté Služby/Služeb.

4.2 Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost ceny za Služby.

4.3 Při oprávněné reklamaci poskytne Zákazníkovi Jazyková škola přiměřenou slevu z ceny za Služby, nebo je-li předmětem smlouvy zajištění jazykové výuky, náhradní jazykovou výuku/výměnu lektora.

5. Ustanovení závěrečná

5.1 Zákazník souhlasí s tím, aby mu byly zprávy, informace, daňové doklady, výzvy, upomínky a jiná sdělení týkající se smlouvy nebo s ní související zasílány i emailem, a to na email, který sdělil Jazykové škole.

5.2 Jazyková škola je správcem osobních údajů Zákazníka (jde-li o fyzickou osobu) ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovány pro účely uzavření smlouvy, poskytování plnění podle smlouvy, případně její změně a k jejímu ukončení a uplatňování práv a nároků ze smlouvy. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách Jazykové školy: www.jsrezonance.cz.

5.3 V případě rozporu mezi smlouvou a těmito OP mají přednost ustanovení smlouvy. Jazyková škola si vyhrazuje právo tyto OP změnit s účinností ode dne zveřejnění aktualizované verze OP na stránkách Jazykové školy. O této změně Jazyková škola bude Zákazníka informovat emailem na jeho kontaktní email, který Jazykové škole poskytl.

5.4 V případě, že některé ustanovení těchto OP je nebo se v budoucnu stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá tato okolnost vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP.

5.5 Smluvní strany vylučují aplikaci případných pravidel vyplývajících z tzv. zavedené praxe mezi stranami v právním styku, jakož i z obchodních zvyklostí.

5.6 Ani jedna ze Smluvních stran není oprávněna postoupit třetí straně kterékoliv ze svých práv nebo převést své povinnosti podle smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.7 Zákazník, který je podnikatelem, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

5.8 K mimosoudnímu řešení sporů či stížností mezi Smluvními stranami, je-li Zákazník spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce.

Tyto OP nabývají účinnosti dnem [1.8.2020].